• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

Chula Zero Waste

28 June 2018

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมนำร่องใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ Chula Zero Waste

ชี้ผลงานนวัตกรรมร่วมภาคเอกชน GC ลดปัญหาขยะพลาสติก คาดเริ่ม 7 โรงอาหารเดือนก.ค.นี้ ก่อนขยายผลใช้ในโรงอาหารทั่วมหาวิทยาลัยลดปริมาณแก้วพลาสติก 1.7 แสนใบต่อเดือน

“โครงการ Chula Zero Waste เป็นความร่วมมือกับ GC ในการผลิตแก้วพลาสติกชีวภาพ จากอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดฯ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยจากการทดลอง พบว่า แก้วพลาสติกชีวภาพดังกล่าว สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ย่อยภายใน 180 วัน หรือประมาณ 4 เดือน

chula